Algemene Ledenvergadering op woensdag 13 april 2022
In Zaal Vissers aan de Peeleik
Aanvang 14.00 uur De zaal is open vanaf 13.30 uur. Koffie en thee staat voor u klaar.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen van de notulen van 6 oktober 2021*
4. Jaarverslag 2021
5. Financieel jaarverslag 2021
6. Beleid 2022
    o  Begroting 2022
7. Vaststelling Contributie 2023
8. Verslag van de kascontrolecommissie
9. Decharge
10. Benoeming kascontrolecommissie
11. Pauze met optreden van Ryan
      Vervolg vergadering
12. Verkiezing bestuursleden**
13. Rondvraag
14. Sluiting

Toelichting op agendapunt 2:
* De notulen van de vergadering van 6 oktober
2021 liggen vanaf een half uur voor aanvang
van de vergadering ter inzage.

Toelichting op agendapunt 10:
** Aftredend en herkiesbaar: Tom van Diejen
Ook kunnen wij u meedelen dat kandidaat-bestuurslid Willy van Stiphout voorgedragen wordt.
Door de leden voor te dragen kandidaten voor een bestuursfunctie kan schriftelijk geschieden met ondertekening door tenminste vijf leden. Deze voordracht dient vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat. De kandidaatstelling kan plaats vinden tot 5 april 2022 bij de secretaris Nellie van Paassen, Bruhezerweg 23, 5704CM Helmond-Brouwhuis.
De verkiezingen geschieden in overeenstemming met het bepaalde in de statuten van KBO-Brouwhuis. Als het aantal kandidaten overeenkomt met het aantal vacatures en indien geen schriftelijke stemming wordt gevraagd, kan de ledenvergadering besluiten tot benoeming bij acclamatie.

Voor het entertainment van deze middag is zangeres Ryan uitgenodigd. Zij heeft een zeer uitgebreid repertoire en weet u als geen ander te raken met haar mooie stem. Ook na de vergadering zal zij ook nog voor ons optreden.
Tijdens dit optreden is er gelegenheid voor een consumptie en wordt u een broodje kroket aangeboden.

o Aanmelden kan bij het secretariaat, Nellie van Paassen, tel 06 5195 2856 of door een e-mail te sturen naar: info@kbo-brouwhuis.nl
o Aan deze middag zijn geen kosten verbonden.
Het bestuur hoopt u op onze ledenvergadering te mogen begroeten.